Shankar's Eye Hospital Tholicodu, Punalur 0475 - 2222969 , 0475 - 2222948MON – SAT - 8:00 AM - 7:00 PM       SUNDAY - 8:00 AM - 1:00 PM                 Instagram Linkedin